Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Kallelse och dagordning årsmöte
2019-02-17 11:40

Kallelse till årsmöte för Hammarö Gymnastikförening.

Datum: 11/03/2019

Tid: 18.00

Plats: Teorisalen, Hammarö Arena

Anmälan: hammarogf@gmail.com
Handlingar så som verksamhetsberättelse och bokslut kan ni få ta del av en vecka innan årsmötet. Vid intresse skriv med det i er anmälan. 


Dagordning

1.Mötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd 

3.Val av ordförande och sekreterare före mötet

4.Val av protokolljusterare tillika rösträknare

5.Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

6.Fastställande av föredragningslista

7.Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

8.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år

d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

13.Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6

14.Mötets avslutande

 
Intresseanmälan
Våra sponsorer
Stöd Hammarö GF